+420 602 325 829 / info@nicoletcz.cz

Analýza nikotinových náplastí

Transdermální náplasti jsou jedním ze způsobů, jak pomocí kontrolovaného uvolňování zajišťovat rovnoměrné dávkování léčivých látek přes kůži do krevního řečiště. Nikotinové náplasti jsou jednou z forem léčby závislosti na nikotinu.

Samotná nikotinová transdermální náplast se skládá z několika vrstev: ochranná vrstva, adhezivní (lepivá) vrstva, membrána a ochranná podložka. Ochranná vrstva slouží k ochraně adhezivní vrstvy a účinných látek, které jsou uloženy v membráně. Ochranná podložka pak slouží zejména k ochraně ostatních vrstev po dobu, kdy je náplast aplikována. Pro kontrolu kvality a analýzy dynamiky a mechanismu uvolňování účinných látek je zásadní znát přesné složené náplasti, tradiční metody analýzy jsou zdlouhavé a destruktivní a náplast pak není možné použít k dalším měřením (např. CG-MS, LC-MS, SEM, TEM). Proto je využití konfokální Ramanovy spektroskopie a mikroskopu Nicolet DXR3 či DXR3xi velmi elegantním způsobem, jak tento problém vyřešit.

(a) 2D mapa hloubkový profil náplasti získaný pomocí programu OMNIC. Vertikální linie v něm znázorňují pásy Ramanova spektra, celkem bylo identifikováno šest odlišných vrstev s různou tloušťkou a složením. (b) Optický obraz příčného řezu vzorkem, poskytující potvrzení tlouštěk jednotlivých vrstev, i když optický kontrast není vždy přesvědčivý. Slouží pro porovnání s výsledkem hloubkového profilování vzorku.
Ramanova spektra každé z vrstev hloubkového profilu. Jejich identifikace byla prováděna porovnáním naměřených spekter se spektry knihoven Ramanových spekter.

První vrstva byla identifikována jako PET (polyetylentereftalát). Druhá a čtvrtá vrstva obsahují mikroporézní PE (polyetylen) postupně uvolňující nikotin, který je obsažen v etylen/vinyl acetátovém kopolymeru (EVA) ve třetí vrstvě. Pátá vrstva (adhezivní) je polyizobutylen (PIB) a opět PET. Na obrázku 4 je vidět, že třetí vrstva (EVA) slouží jako rezervoár nikotinu. Tyto identifikační analýzy je možné provést pomocí patentované multikomponentní vyhledávací funkce bez potřeby úprav naměřených spekter. Nejenže analýza identifikovala nikotin v dané vrstvě (zelená na obrázku 4), ale také určila jeho poměrné spektrální zastoupení složky vztažené vůči druhé složce (EVA, oranžová). Zastoupení není přímo použitelné pro kvantitativní chemickou analýzu.

Řada aktuálně používaných technik pro analýzu podobných vzorků je časově náročných a nezřídka i destruktivních. Ramanova spektroskopie – kromě toho, že je při vhodně zvoleném experimentu nedestruktivní je i rychlou technikou, a tak umožňuje sledování celé řady procesů, které jsou jinými technikami nesledovatelné. V kombinaci s celou řadou sofistikovaných algoritmů se stává nenahraditelnou součástí každé moderní laboratoře.

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR3 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie
Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXR3xi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností nanoposuvu pro super rychlý Chemical Imaging Vašich vzorků.
  1. Richard L. McCreery. Raman Spectroscopy for Chemical Analysis
    ISBN: 0-471-23187-8 WILEY
  2. M. Horák, D. Papoušek a kol.Infračervená spektra a struktura molekul,
    Academia, Praha 1974.
  3. Guillory P., Deschaines T., Henson P. Confocal Raman microscopy analysis of multilayer polymer films, Thermo Scientific Application Note 51718, 2008.
  4. Mohammed Ibrahim, Ph.D. Confocal Raman analysis of a transdermal nicotine patch by a DXR2 Raman Microscope Thermo Scientific APPLICATION NOTE AN52984, 2008

Sledujte nás

Nicolet CZ © 2021 - Všechna práva vyhrazena